Όροι

Συμμετοχής

Στο διαγωνισμό Color in Architecture

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AkzoNobel Ανώνυμη Εταιρία Χρωμάτων και Συναφών Ειδών», η οποία εδρεύει στο Κρυονέρι, επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 10, με ΑΦΜ 094265597 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Πέτσα Νικόλαο (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την _ UG(haftungbeschrankt) εταιρεία με την επωνυμία «Archisearch», η οποία εδρεύει στο Kreuzberg στο Βερολίνο, επί της οδού Prinzessinenstrasse, αρ. 19-20 με ΑΦΜ DE 283468211 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Bασίλειο Μπαρτζώκα (εφεξής καλούμενη η «Συνδιοργανώτρια»), καλουμένων συνολικά «οι Συνδιοργανωτές», προκηρύσσουν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «Color In Architecture» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.colorinarchitecture.gr (εφεξής καλούμενης ως «Ιστοσελίδας») που διατηρεί η AkzoNobel NV.

 

2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία προτάσεων για την ανάπλαση της ελληνικής πόλης με τη χρήση χρώματος. Από τη διαδικασία αυτή η οποία διέπεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής, θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές, οι οποίοι θα υποβάλλουν τις τρεις (3) κατ’αντιστοιχία   καλύτερες αρχιτεκτονικές προτάσεις (εφεξής: «οι Πρότασεις»), και στους οποίους οι Συνδιοργανωτές θα απονείμουν τα δια του παρόντος υπό όρο 12 τα προβλεπόμενα βραβεία.

 

3. Ο Διαγωνισμός αφορά στην υποβολή Προτάσεων που οι Συμμετέχοντες έχουν συλλάβει ή/και αναπτύξει σε ανταπόκριση της σχετικής πρόσκλησης όπως έχει ανακοινωθεί και αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και ειδικότερα στo σχετικό. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η Πρόταση βρίσκεται ήδη σε στάδιο υλοποίησης, αυτό δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

 

4. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος τελειόφοιτοι και νέοι αρχιτέκτονες έως σαράντα (40) ετών, τόσο ατομικά, όσο και ως ομάδες (εφεξής καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες»). Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρώνεται άμεσα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας.

 

5. Κάθε Συμμετέχων ή ομάδα συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό δικαιούται να υποβάλει μία (1) μοναδική Πρόταση.

 

6. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό  οι υπάλληλοι τόσο της Διοργανώτριας όσο και της Συνδιοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι δευτέρου βαθμού.

 

7. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας.

 

 

8. Διαδικασία Υποβολής Συμμετοχών και Ανάδειξης Νικητή:  Η υποβολή των συμμετοχών και     ανάδειξη των νικητών θα γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες φάσεις:

 

1η φάση: Κατά την πρώτη φάση του Διαγωνισμού, η οποία θα διεξαχθεί από τη Tρίτη, 4 Ιουλίου 2017 και ώρα 09.00 έως και Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 23.59.59, οι Συμμετέχοντες στέλνουν τις υποψήφιες Προτάσεις στην γραμματεία του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην AkzoNobel Πούδρες Βαφής, Κολοκοτρώνη 10, 14568 Κρυονέρι Τηλ. 210 8160160 υπόψη κας Λιακατά Σωτηρία. Παράλληλα για το διάστημα από τη Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017 και ώρα 09.00 έως και Παρασκευή 04 Αυγούστου 2017 και ώρα 23.59.59 θα υπάρχει η δυνατότητα ερωταποκρίσεων μεταξύ των Συμμετεχόντων και των Συνδιοργανωτών.  Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους και 5 του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω:

 1. Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα www.colorinarchitecture.gr και συμπληρώνει τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Ειδικότερα, συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 22 κατωτέρω, προκειμένου να είναι δυνατή η ενημέρωσή του σχετικά με το διαγωνισμό.
 2. Αποστέλλει ταχυδρομικά στη διεύθυνση AkzoNobel Πούδρες Βαφής, Κολοκοτρώνη 10, 14568 Κρυονέρι  Αττική,  τα εξής:
 • Α0 vertical format επικολλημένο σε άκαμπτο πανέλο foamboard 10/mm.
 • Τομή 1-20.
 • Όψη 1-50με ζωντανή αναπράσταση της ιδέας.
 • Δύο (2) τουλάχιστον φωτορεαλιστικές απεικονίσεις.
 • Ανάλυση των στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης με διαγράμματα.
 • Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων υλικών και χρωμάτων.
 • Κείμενο επί της πινακίδας στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, η οποία σημειωτέον φέρει πενταψήφιο αναγνωριστικό αριθμό, το πολύ έως χίλιες λέξεις, με το οποίο οι Συμμετέχοντες καλούνται να εξηγήσουν τους λόγους που επέλεξαν το συγκεκριμένο κτίριο, στο οποίο εφαρμόζουν την πρότασή τους, ποιές είναι οι στρατηγικές ανάπτυξης της όψης και ποια είναι τα υλικά που χρησιμοποιούν
 • Διαφανή φάκελο με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων που υποβάλλουν την εκάστοτε πρόταση. Ο φάκελος αυτός θα παραδοθεί στην επιτροπή της 2ης φάσης ανωνύμως με σχετικό αύξοντα αριθμό.
 • Usb με όλα τα παραπάνω σε ηλεκτρονική μορφή (προαιρετικά).

 

2η φάση: Οι τρεις (3) νικητές θα αναδειχθούν από επιτροπή αξιολόγησης η οποία θα κρίνει τις προτάσεις βασιζόμενη σε κριτήρια, όπως η πρωτοτυπία/καινοτομία της ιδέας, το δυνητικό της όφελος και επιρροή, η ρεαλιστική προσέγγιση, η προοπτική της, η σύνδεσή της με τα ζητούμενα του Διαγωνισμού. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από: α) έξι (6 )Αρχιτέκτονες και β) έναν (1) εκπρόσωπο της εταιρίας , κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής.

 

Σημειώνεται ότι οι φάκελοι με τα ονόματα των Συμμετεχόντων θα  ανοιχθούν αφού πρώτα αξιολογηθούν τα παραδοτέα της παραγράφου 7.2.i-vii.

 

Ανακοίνωση Νικητή: Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει στα εγκαίνια σχετικής έκθεσης, όπου η Διοργανώτρια θα παρουσιάσει και τα προϊόντα της,  σε ώρα και μέρος που θα ορίσει η Διοργανώτρια  και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα. Τα ονόματα των Νικητών θα ανακοινωθούν στο λογαριασμό «Color In Architecture» που η Διοργανώτρια διατηρεί στο Facebook και ειδικότερα στη διεύθυνση https://www.facebook.com/pg/ColorinArchitecture, καθώς και στην Ιστοσελίδα www.colorinarchitecture.gr

 

9. Οι Συμμετέχοντες βεβαιώνουν ότι:

 1. Είναι οι αποκλειστικοί δικαιούχοι των πνευματικών δικαιωμάτων επί της Πρότασης με την οποία λαμβάνουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό και δηλώνουν και εγγυώνται ότι όλα τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς και διατηρούν κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτών.
 2. Η Πρόταση είναι πρωτότυπη και δεν προσβάλλει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
 3. Η Πρόταση δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της εικόνας ή την προσωπικότητα τρίτων.
 4. Η Πρόταση συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη ελληνική νομοθεσία ή/και δικαιώματα τρίτων και δεν εμπεριέχει ούτε συνιστά η ίδια ακατάλληλο περιεχόμενο, όπως ενδεικτικά περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο, παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τις πολιτικές ή/και θρησκευτικές πεποιθήσεις ή περιεχόμενο που παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

 

10. Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής  για κάθε θετική ή αποθετική ζημία υποστούν καθώς και για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών) κληθεί αυτή να καταβάλλει συνεπεία του γεγονότος ότι η Πρόταση με την οποία οι Συμμετέχοντες συμμετέχουν στο Διαγωνισμό αποτελεί ή περιέχει Ακατάλληλο Περιεχόμενο ή παραβιάζει εν γένει τα όσα προβλέπονται στους παρόντες όρους συμμετοχής ή τη νομοθεσία.

 

11. Στις εν λόγω επιλογές της κριτικής επιτροπής για την ανάδειξη των τριών (3) Νικητών  θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

 1. έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρόνο που περιγράφεται στους Όρους ,
 2. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,
 3. δεν προσβάλλει τον ελληνικό νόμο και τα χρηστά ήθη.

 

12. Βραβεία Διαγωνισμού: Τα βραβεία του Διαγωνισμού είναι τα εξής:

 1.  Βραβείο τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€) για τον πρώτο νικητή.
 2. Βραβείο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) για το δεύτερο νικητή.
 3. Βραβείο τέσσερις χιλιάδες ευρώ (1.500,00€) για τον πρώτο νικητή.

 

13. Οι Συνδιοργανωτές δεν φέρoυν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης από τους Νικητές για οποιονδήποτε λόγο.

 

14. Τα Βραβεία που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.

 

15. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Συνδιοργανώτρια δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων (ενδεικτικά hacking), απατηλές ενέργειες καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

 

16. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστικής διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση καθώς επίσης και να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

 

17. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

 

18. H Διοργανώτρια ή/και η Συνδιοργανώτρια έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια ή/και η Συνδιοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

 

19. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού και των Δώρων που παρέχονται στο πλαίσιο του. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ.ην ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

 

20. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και των διαφόρων σταδίων αυτού, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας των νικητών στα εγκαίνια της έκθεσης του Διαγωνισμού  θα δημιουργηθεί υλικό (φωτογραφικό, οπτικοακουστικό κτλ), συμπεριλαμβανομένων και των Προτάσεων (εφεξής «το Υλικό»).

 

21. Σε σχέση με το Υλικό οι Συμμετέχοντες, ρητώς μεταβιβάζουν στη Διοργανώτρια  δωρεάν το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου εκμετάλλευσής τους, του Υλικού, που θα προκύψει από τη συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω, αποκλειστικά προς το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία Διαγωνισμού και της Έκθεσης με κάθε τρόπο ή/και μέσο, όπως ενδεικτικά την ανάρτησή του στην Ιστοσελίδα, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας και σε επίγεια, καλωδιακά και ψηφιακά κανάλια, τη δημοσιοποίησή του στο πλαίσιο της ανοιχτής στο κοινό Εκδήλωσης κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας κοκ. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση από οποιαδήποτε αιτία σχετίζεται με το Υλικό ή/και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό εν γένει. Επιπλέον οι Συμμετέχοντες παρέχουν με το παρόν τη ρητή τους συναίνεση ότι ο δια του παρόντος τρόπος άσκησης του ηθικού δικαιώματος ή των εξουσιών που πηγάζουν από αυτό αποτελεί νόμιμο τρόπο άσκησης του ηθικού δικαιώματος, καθώς και ότι η εν λόγω μεταβίβαση και εκμετάλλευση του Υλικού δεν προσβάλλει την τιμή, την προσωπικότητα ή/και την ιδιωτική τους ζωή. Εφόσον απαιτηθεί, οι Συμμετέχοντες θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι λόγω της δυνατότητας διασποράς των φωτογραφιών που προβάλλονται μέσω διαδικτύου, η Διοργανώτρια και/ή η Διαφημιστική  ουδεμία ευθύνη φέρουν για ενδεχόμενη προβολή αυτών σε μέσα (sites και εφαρμογές) που δεν αναφέρονται στο παρόν και δεν ελέγχει η ίδια.

 

22. Προσωπικά Δεδομένα: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (email υποχρεωτικά, όνομα, επώνυμο,  τηλέφωνο) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, της επικοινωνίας για λόγους που σχετίζονται με τους σκοπούς του Διαγωνισμού, όπως ενδεικτικά δημιουργία συνεργειών, μελέτες κτλ αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο και μέσο.

 

23. Οι Συμμετέχοντες και οι Υποψήφιοι (και κατά περίπτωση οι Αναπληρωματικοί) δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς και για όσο χρονικό διάστημα η Διοργανώτρια συμβάλλει στην υλοποίηση πρωτοβουλιών αρχιτεκτονικού-σχεδιαστικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι οι Συμμετέχοντες, μετά το πέρας του Διαγωνισμού έχουν τη δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας συναίνεσης οποτεδήποτε.

 

24. Κάθε Συμμετέχων και κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και διαγραφής εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού ΕΕ/679/2016 – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 10, 14568 Κρυονέρι, είτε σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.

 

25. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

 

26. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή: (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, και (β) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

 

 • Πληροφορίες – Παράπονα: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 17:00.
 • Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
 • Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αναστασία Λάφη από όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.